Tour Exotic

SUPER RUSSIA MOSCOW (P.V)
รัสเซีย : มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 6 วัน 4 คืน สายการบิน Turkmenistan Airlines (T5) ราคาเริ่มต้น 33999 บาท
ประเทศ :: ประเทศรัสเซีย
สายการบิน :: Turkmenistan Airlines (T5)
วันเดินทาง :: 1/01/2563 - 31/03/2563
33,999 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

รัสเซีย : มอสโคว์-ซาร์กอร์ส
6 วัน 4 คืน
สายการบิน Turkmenistan Airlines (T5)
ราคาเริ่มต้น 33999 บาท

 

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ อาชกาบัต-มอสโคว์                                                    (-/-/D)

วันที่สอง      MOSCOW –จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม                                      (B/L/-)

วันที่สาม      METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ        (B/L/-)

วันที่สี่          มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต                               (B/L/-)

วันที่ห้า          มอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- IZMAILOVSKY  MARKET-อาชกาบัต                                (B/L/-)

วันที่หก        อาชกาบัต-กรุงเทพ ฯ                                                                                     (-/-/-)

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

21-26 ธ.ค.62

33,999.-

33,999.-

33,999.-

5,000.-

28 ธ.ค.-02 ม.ค.63

35,999.-

35,999.-

35,900.-

5,500.-

25-30 ม.ค.63

22-27 ก.พ.63

07-12 มี.ค.63

21-26 มี.ค.63

28 มี.ค.-02 เม.ย.63

33,999.-

33,999.-

33,999.-

5,000.-

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ