Tour Exotic

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (IT)
สัมผัสความหนาวทเี่วียดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย 3วนั 2 คืน BY TG ราคาเริ่มต้น 9888 บาท
ประเทศ :: ประเทศเวียดนาม
สายการบิน :: THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 30/03/2563
9,888 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

สัมผัสความหนาวทเี่วียดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย
3วนั 2 คืน BY TG ราคาเริ่มต้น 9888 บาท

สัมผัสความหนาวที่เวียดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ขนุเขา สายน้ำ ทุ่งนา และนาขั้นบันได  ซาปา

เป็นเมอืงตากอากาศบน หบุเขาที่อากาศเย็นสบายทั้งปี เที่ยวหมู่บ้านชาวเขา ชมนาขั้นบันได วิวแบบพาโนรามา 

และได้นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีน บนเขาฟานซิปัน  เยือนเมืองหลวงฮานอย  ช้อปปิ้งจใุจที่ถนน 36 สาย     

** พักซาปา 1 คืน ลาวไก 1 คืน **

ฟรีWifi On BUS 

** !! พิเศษสุด เฝอเวียดนาม + ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาติ **

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   

ฟรี เสื้อยืดเวียดนาม ทา่นละ 1 ตัว 


วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก0-2 ปี

Infant

พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม

ที่นั่ง

หมายเหตุ

16 – 18 พ.ย. 2562

9,888

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก

Infant  3,500฿

 

 

4,500

25

 

30 พ.ย. – 2   ธ.ค   2562

10,888

4,500

25

 

21 – 23   ธ.ค   2562

12,888

4,500

25

 

4 – 6   ม.ค   2563

12,888

4,500

25

 

11 – 13   ม.ค   2563

12,888

4,500

25

 

18 – 20   ม.ค   2563

12,888

4,500

25

 

25 – 27   ม.ค   2563

12,888

4,500

25

 

22 – 24   ก.พ   2563

12,888

4,500

25

 

29 – 2   มี.ค   2563

12,888

4,500

25

 

7 – 9   มี.ค   2563

11,888

4,500

25

 

14 – 16 มี.ค. 2563

11,888

4,500

25

 

21 – 23   มี.ค   2563

11,888

4,500

25

 

28 – 30   มี.ค   2563

11,888

4,500

25

 

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ