Tour Exotic

Tokyo Fuji Winter Snow (IT)
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 22888 บาท
ประเทศ :: ประเทศญี่ปุ่น
สายการบิน :: NOK SCOOT (XW)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 31/03/2563
22,888 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี
5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 22888 บาท

 

พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน Tทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ Tอิสระฟรีเดย์ 1วัน

ชมงานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ

สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก.

โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย

T สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ

T สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ

T ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน

T วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ มิตซุยเอ้าท์เลท

T อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

 พักเดี่ยวเพิ่ม /

เดินทางท่านเดียว

ที่นั่ง

หมายเหตุ

30พฤศจิกายน-4ธันวาคม

24,888

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

8,500

34

 

1-5ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

2-6ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

3-7ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

4-8ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

5-9ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

6-10ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

7-11ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

8-12ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

9-13ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

10-14ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

11-15ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

12-16ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

13-17ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

14-18ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

15-19ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

16-20ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

17-21ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

18-22ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

19-23ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

20-24ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

21-25ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

22-26ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

23-27ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

24-28ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

25-29ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

26-30ธันวาคม 62

29,888

8,500

34

 

27-31ธันวาคม 62

29,888

8,500

34

 

28ธันวาคม-1มกราคม

35,888

8,500

34

 

29ธันวาคม-2มกราคม

35,888

8,500

34

 

30ธันวาคม-3มกราคม

35,888

8,500

34

 

31ธันวาคม-4มกราคม

29,888

8,500

34

 

1-5มกราคม 63

27,888

8,500

34

 

2-6มกราคม 63

27,888

8,500

34

 

3-7มกราคม 63

25,888

8,500

34

 

4-8มกราคม 63

24,888

8,500

34

 

5-9มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

6-10มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

7-11มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

8-12มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

9-13มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

10-14 มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

11-15มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

12-16มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

13-17มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

14-18มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

15-19มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

16-20 มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

17-21มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

18-22มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

19-23มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

20-24 มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

21-25มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

22-26มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

23-27มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

24-28มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

25-29มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

26-30มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

27-31มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

28มกราคม-1กุมภาพันธ์

23,888

8,500

34

 

29มกราคม-2กุมภาพันธ์

23,888

8,500

34

 

30มกราคม-3กุมภาพันธ์

23,888

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

8,500

34

 

31มกราคม-4กุมภาพันธ์

23,888

8,500

34

 

1-5กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

2-6กุมภาพันธ์ 63

22,888

8,500

34

 

3-7กุมภาพันธ์ 63

22,888

8,500

34

 

4-8กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

5-9กุมภาพันธ์ 63

24,888

8,500

34

 

6-10กุมภาพันธ์ 63

25,888

8,500

34

 

7-11กุมภาพันธ์ 63

25,888

8,500

34

 

8-12กุมภาพันธ์ 63

24,888

8,500

34

 

9-13กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

10-14กุมภาพัน์ 63

23,888

8,500

34

 

11-15กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

12-16กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

13-17 กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

14-18กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

15-19กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

16-20กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

17-21กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

18-22กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

19-23กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

20-24กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

21-25กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

22-26กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

23-27กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

24-28กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

25-29กุมภาพันธฺ 63

23,888

8,500

34

 

26กุมภาพันธ์-1มีนาคม

23,888

8,500

34

 

27กุมภาพันธ์-2มีนาคม

23,888

8,500

34

 

28กุมภาพันธ์-3มีนาคม

23,888

8,500

34

 

29กุมภาพันธ์-4มีนาคม

24,888

8,500

34

 

1-5มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

2-6มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

3-7มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

4-8มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

5-9มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

6-10มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

7-11มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

8-12มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

9-13มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

10-14มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

11-15มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

12-16มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

13-17มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

14-18มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

15-19มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ