Tour Exotic

NEW ZEALAND SPRING SEASON (PRO.B)
NEW ZEALAND SPRING SEASON 6วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 51,999.- สายการบิน Malaysia Airlines (MH)
ประเทศ :: ยุโรป
สายการบิน :: MALAYSIA AIRLINES (MH)
วันเดินทาง :: 1/10/2562 - 30/12/2562
51,999 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

NEW ZEALAND SPRING SEASON
6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 51,999.- สายการบิน Malaysia Airlines (MH)

 ไฮไลท์

- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) 
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )
- อะโกรโดม (AGRODOME) 
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
เพิ่มท่านละ

เดือน ตุลาคม

11 – 16 ตุลาคม 2562

วันสวรรคต ร.9

51,999

51,999

50,999

9,000

รวมแล้ว

19 – 24 ตุลาคม 2562

วันปิยมหาราช

51,999

51,999

50,999

9,000

รวมแล้ว

เดือน  ธันวาคม

4 – 9 ธันวาคม 2562

วันพ่อ

51,999

51,999

50,999

9,000

รวมแล้ว

 

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ