Tour Exotic

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง (HKT)
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 16900 บาท
ประเทศ :: ประเทศฮ่องกง
สายการบิน :: CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันเดินทาง :: 1/10/2562 - 31/12/2562
16,900 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16900 บาท

พักโรงแรม 4 ดาว อาหาร 6 มื้อ รวมบนเครื่อง                   

 

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

R  บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ  R  น้ำหนักกระเป๋าไปกลับ 30 กก.

¿¿ จุดเด่นโปรแกรม ¿¿ รวมบัตรเข้าสวนสนุก + กระเช้านองปิง + รถรับส่ง ฟรี! เล่นเครื่องเล่นเต็มวันอยู่จนถึงเวลาสวนสนุกปิด  ขอพรปลดหนี้ แก้ปีชง เสริมดวง วัดแชกง ไกด์นำสวดเก่งมาก ขอพรเนื้อคู่ ขอความรักดีๆ เทพเจ้าด้ายแดงลิ้มลองเมนู Signature ห่านย่าง, ติ่มซำ ฮ่องกง

 

 

ตารางเดินทาง

ตารางเดินทาง

*เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

ราคาใหญ่

(โปรโมชั่น)

ราคาเด็ก

3 - 18 ปี

ราคากรุ๊ปเหมา

 10+1 TL

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

04 – 06 ตุลาคม 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

05 – 07 ตุลาคม 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

11 – 13 ตุลาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

18 – 20 ตุลาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

25 - 27 ตุลาคม 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

26 – 28 ตุลาคม 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

01 – 03 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

02 – 04 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

05 – 07 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

06 – 08 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

07 – 09 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

08 – 10 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

09 – 11 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

12 – 14 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

13 – 15 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

14 – 16 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

15 – 17 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

16 – 17 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

19 – 21 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

20 – 22 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

21 – 23 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

22 – 24 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

23 – 25 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

26 – 28 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

27 – 29 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

28 – 30 พฤศจิกายน 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

16,900.-

16,900.-

18,900.-

5,500.-

20+1 TL

05 – 07 ธันวาคม 2562

19,900.-

19,900.-

21,900.-

5,500.-

20+1 TL

08 – 10 ธันวาคม 2562

19,900.-

19,900.-

21,900.-

5,500.-

20+1 TL

12 – 14 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

13 – 15 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

14 – 16 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

15 – 17 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

17 – 19 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

18 – 20 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

19 – 21 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

20 – 22 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

21 – 23 ธันวาคม 2562

18,900.-

18,900.-

20,900.-

5,500.-

20+1 TL

24 – 26 ธันวาคม 2562

19,900.-

19,900.-

21,900.-

5,500.-

20+1 TL

25 – 27 ธันวาคม 2562

19,900.-

19,900.-

21,900.-

5,500.-

20+1 TL

29 – 31 ธันวาคม 2562

19,900.-

19,900.-

21,900.-

5,500.-

20+1 TL

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563

23,900.-

23,900.-

25,900.-

5,500.-

20+1 TL

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563

23,900.-

23,900.-

25,900.-

5,500.-

20+1 TL

** ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี  ราคา  7,900.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่ (ไม่มีที่นั่งแยก) **

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!*

P ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง) *ทารกไม่เก็บ

P ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น หากใช้พาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท

P การันตีออกเดินทาง 9 ท่าน + มีหัวหน้าทัวร์ หากน้อยกว่า 9 ท่าน คืนเงินเต็มจำนวน

บริษัทฯ จะแจ้งล่วงหน้า 7 วัน *รวมวันหยุด* หรือ นำเสนอไปวันอื่นที่ท่านสามารถเดินทางได้

P หากมีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) สอบถามเวลากับฝ่ายขายก่อนออกตั๋ว

P ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 5 วัน

             

 


 

 

 

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ