Tour Exotic

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า (PB)
ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 20999 บาท
ประเทศ :: ประเทศจีน
สายการบิน :: LUCKY AIR (8L)
วันเดินทาง :: 1/10/2562 - 30/11/2562
20,999 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 20999 บาท

   **แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON

   **ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก

   **ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองโบราณจงเตี้ยน

   **ชม วัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

   **ขึ้นกระเช้าชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม

 

   **ชม สระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก

   **ชมช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก

   **ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก

  

การันตี

10 คนออกเดินทาง !!!

 

เมนูพิเศษ ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด

 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!!

   ลงร้านรัฐบาล 1 ร้านเท่านั้น ++++ ร้านแช่เท้าบัวหิมะ++++

 ราคาทัวร์ รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

9 – 14 ตุลาคม 2562

22,999.-

22,999.-

4,500.-

16 - 21 ตุลาคม 2562

21,999.-

22,999.-

4,500.-

18 - 23 ตุลาคม 2562

22,999.-

22,999.-

4,500.-

23 – 28 ตุลาคม 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

6 - 11 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

7 - 12 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

13 - 18 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

20 - 25 พฤศจิกายน 2562

20,999.-

20,999.-

4,500.-

21 - 26 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.- 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ